Điều lệ Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Quảng Nam

Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 10:55
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2162 /QĐ-UBND  Tam Kỳ, ngày 02 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du Lịch Quảng Nam

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

         Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ban hành quy định quyền lập Hội;

         Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP;

         Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/ 2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

         Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-SVHTTDL ngày 08/5/2008 về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 558 /TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (kèm theo Điều lệ) gồm 07 chương, 27 điều đã được Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần I, nhiệm kỳ 2008 - 2012 nhất trí thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2008.

          Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Ánh


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP HỘI

          Điều 1. Tên gọi

 • Hiệp hội lấy tên tiếng việt là: HIỆP HỘI DU LỊCH QUẢNG NAM.
 • Tên giao dịch tiếng Anh: Quang Nam Tourism Association
 • Tên viết tắt là: QNaTA

          Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

 • Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức, các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực khác có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 • Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và của cả nước bảo đảm quyền và lợi của khách hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

          Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

 • Hiệp hội hoạt động ở lĩnh vực du lịch trong phạm vi tỉnh Quảng Nam, tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 • Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng để giao dịch.
 • Trụ sở của Hiệp hội đặt tại Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0510810902.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

          Điều 4. Nhiệm vụ của Hiệp hội

 • Tuyên truyền, giáo dục để hội viên hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch ở địa phương về xây dựng, phát triển du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Nam nói riêng. Tuyên truyền, quảng bá mục đích, quan điểm và hoạt động của Hiệp hội nhằm nâng cao uy tín của Hiệp hội.
 • Tập hợp và nghiên cứu ý kiến của các hội viên, đại diện cho hội viên kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch Quảng Nam.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên trong hoạt động kinh doanh; đại diện Hiệp hội giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành Du lịch Quảng Nam và của các hội viên trong phạm vi thẩm quyền của Hiệp hội, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ với các Hiệp hội Du lịch trong và ngoài nước, các cơ quan và tổ chức thuộc các ngành nghề khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hội.
 • Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; hỗ trợ trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, đơn vị thành viên của Hiệp hội.
 • Hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức thành viên và hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, định hướng phát triển, cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để hội viên, tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.
 • Được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

           Điều 5. Quyền hạn của Hiệp hội.

 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động, sự kiện du lịch cho các hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ trong công tác đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế các doanh nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, khảo sát, xúc tiến tìm hiểu thị trường trong nước và và quốc tế; tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu sản phẩm của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.
 • Xuất bản tập san, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các quyền hạn khác của tổ chức Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN

         Điều 6. Hội viên

 1. Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến Du lịch, đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Hội viên là tổ chức pháp nhân cử đại diện có thẩm quyền của tổ chức tham gia Hiệp hội. Trong trường hợp người đại diện này nghỉ hưu, chuyển công tác, chết, mất tích hoặc bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự không còn phù hợp thì tổ chức đó cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.
 2. Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, hoạt động liên quan trực tiếp đến lĩnh vực du lịch, tán thành Điều lệ Hiệp hội, thì được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết.
 3. Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức pháp nhân có uy tín, nhiệt tình, có công đóng góp giúp đỡ, xây dựng phát triển Hiệp hội thì sẽ được Ban chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.

         Điều 7. Đăng ký gia nhập Hiệp hội

 1. Công dân, tổ chức nêu tại khoản 1 và 2, Điều 6 Điều lệ này được trở thành hội viên của Hiệp hội khi tự nguyện có đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội công nhận.
 2. Hồ sơ đăng ký gia nhập Hiệp hội gồm có:
  • Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu);
  • Tờ khai hội viên (theo mẫu);
  • Đối với trường hợp người đăng ký là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; Sơ yếu lý lịch của người đại diện uỷ quyền kèm theo 02 ảnh (4 x 6);
  • Đối với trường hợp người đăng ký là cá nhân: Sơ yếu lý lịch kèm theo 02 ảnh (4 x 6). Ban chấp hành có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký gia nhập Hiệp hội và cấp quyết định công nhận hội viên trong thời hạn 15 ngày (mười lăm) kể từ khi nhận đủ hồ sơ như quy định tại điểm 2, Điều 7, Điều lệ này; nếu từ chối công nhận hội viên thì phải thông báo bằng văn bản cho người đăng ký biết. Người đại diện của hội viên là tổ chức pháp nhân được nhân danh tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hội viên tại Hiệp hội và phải chịu trách nhiệm về sự đại diện đó. Trường hợp uỷ quyền cho người khác thay mặt đại diện cho hội viên trong một số hoạt động nào đó, thì việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản và người đại diện cho hội viên vẫn chịu trách nhiệm về sự đại diện đó. Hội viên phải báo cáo bằng văn bản cho Ban chấp hành khi có sự thay đổi người đại diện của tổ chức mình. Điều 8. Quyền lợi của hội viên
  • Được tham gia Đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.
  • Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội và đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội.
  • Được hưởng các dịch vụ do Hiệp hội tổ chức, nhằm nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp cho hội viên.
  • Được tham gia các hoạt động của Hiệp hội để phát triển sản phẩm và thị trường, quảng bá xúc tiến du lịch. - Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng trong hoạt động kinh doanh, giúp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với hội viên khác.
  • Được hưởng sự trợ giúp của Hiệp hội.
  • Được quyền ra khỏi Hiệp hội. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, (trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết).

            Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên

 • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này, thực hiện Nghị quyết của Hiệp hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới.
 • Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không tự ý nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được ủy quyền hợp pháp từ cơ quan có thẩm quyền của Hiệp hội.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 • Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 • Đóng đầy đủ lệ phí gia nhập, hội phí và các khoản khác theo quy định của Hiệp hội.
 • Nghĩa vụ của hội viên liên kết và hội viên danh dự
 • Hội viên liên kết không phải đóng hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác trên tinh thần tự nguyện.
 • Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hằng năm.

           Điều 10. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hội viên

 • Hội viên của Hiệp hội chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Hội viên của Hiệp hội tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội.
  • Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Hiệp hội.
  • Hội viên không đóng hội phí trong vòng 01 (một) năm mà không có lý do chính đáng.
  • Khi tổ chức bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Trường hợp đình chỉ tạm thời thì quyền của hội viên chỉ được tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.
 • Ban chấp hành có trách nhiệm thông báo công khai danh sách các hội viên rút lui, xoá tên, khai trừ ra khỏi Hiệp hội và niêm yết công khai tại trụ sở của Hiệp hội.
 • Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt khi có thông báo của Ban chấp hành.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

          Điều 11. Cơ cấu tổ chức Hiệp hội.

      Cơ cấu tổ chức, quản lý của Hiệp hội bao gồm:

 • Đại hội toàn thể;
 • Hội nghị toàn thể hội viên;
 • Ban Chấp hành Hiệp hội;
 • Ban Kiểm tra Hiệp hội;
 • Các Ban chuyên môn;
 • Các chi hội, phân hội;
 • Các đơn vị đào tạo, tư vấn và các đơn vị khác trực thuộc Hiệp hội. Việc thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội phải theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

           Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

 • Hiệp hội Du lịch Quảng Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự bảo đảm về kinh phí hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.
 • Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

           Điều 13. Đại hội toàn thể và hội nghị toàn thể hội viên

 • Đại hội toàn thể hội viên (bao gồm tất cả các hội viên), là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Đại hội toàn thể là 04 (bốn) năm.
 • Đại hội được tổ chức 04 (bốn) năm một lần hoặc bất thường khi có yêu cầu của trên 50% số uỷ viên Ban chấp hành. Đại hội phải được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội được tiến hành khi có ít nhất trên 50% tổng số hội viên chính thức tham dự. Trong trường hợp không đủ số lượng hội viên tham dự như quy định, thì Đại hội sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp và thông báo cho các hội viên biết trước.
 • Đại hội bất thường được triệu tập để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội khi có đề nghị của ít nhất 2/3 (hai phần ba) uỷ viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức yêu cầu.
 • Nhiệm vụ chính của Đại hội:
  • Thảo luận và thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đến;
  • Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có);
  • Quyết định thay đổi tên của Hiệp hội, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể Hiệp hội. Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành;
  • Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính của nhiệm kỳ hoạt động và kế hoạch tài chính cho nhiệm kỳ tiếp theo;
  • Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội.
  • Bầu Ban Kiểm tra.
  • Thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội.
  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội, quyết định số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch không quá 04 (bốn) năm, Chủ tịch và Phó Chủ tịch có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho tới khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới được bầu và tiếp quản công việc;
  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội và quyết định số lượng uỷ viên Ban chấp hành. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban chấp hành không quá 04 (bốn) năm, các thành viên Ban chấp hành có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm tra Hiệp hội và quyết định số lượng thành viên Ban kiểm tra. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm tra không quá 04 (bốn) năm, các thành viên Ban kiểm tra có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội phải được quá ½ hội viên chính thức có mặt biểu quyết tán thành.
 • Hội nghị toàn thể hội viên được tổ chức mỗi năm 01 lần hoặc được tổ chức bất thường để giải quyết các công việc giữa hai kỳ Đại hội toàn thể.
 • Hội nghị toàn thể hội viên được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội nghị toàn thể hội viên bất thường được triệu tập để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội khi có đề nghị của ít nhất 2/3 (hai phần ba) số uỷ viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức yêu cầu.
 • Nhiệm vụ chính của Hội nghị toàn thể hội viên:
  • Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết năm và công tác năm sau của Hiệp hội;
  • Thông qua quyết toán tài chính hằng năm và kế hoạch tài chính năm tới của Hiệp hội
  • Thảo luận và biểu quyết các vấn đề do Ban chấp hành, Ban kiểm tra hoặc hội viên đề xuất mà không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội toàn thể;
  • Bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành và uỷ viên Ban kiểm tra.
  • Thông qua Nghị quyết của Hội nghị .

            Điều 14. Ban chấp hành Hiệp hội

 • Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 04 (bốn) năm. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội toàn thể hội viên quyết định. Các thành viên Ban chấp hành được bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay và phải được trên 50% số đại biểu tham dự Đại hội tín nhiệm.
 • Uỷ viên Ban chấp hành có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban chấp hành hoặc trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức yêu cầu.
 • Uỷ viên Ban chấp hành là người đại diện của hội viên là tổ chức pháp nhân về hưu, chuyển công tác khác, bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, chết, bị tuyên bố chết, bị tuyên bố mất tích thì sẽ được thay thế bằng một đại diện khác của tổ chức pháp nhân đó.
 • Ban Chấp hành họp thường kỳ ít nhất 03 (ba) tháng một lần. Ban Chấp hành Hiệp hội cử Ban thường trực gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch Hiệp hội và Tổng thư ký Hiệp hội. Ban Thường trực họp mỗi tháng một lần để giải quyết công việc của Hiệp hội.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Hiệp hội:
  • Quyết định các biện pháp, tổ chức thực thi Nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội toàn thể, Hội nghị toàn thể hội viên;
  • Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành cho các hội viên biết;
  • Chuẩn bị kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm để trình Hội nghị toàn thể hội viên thông qua. Báo cáo quyết toán tài chính của nhiệm kỳ hoạt động và kế hoạch tài chính cho nhiệm kỳ tiếp theo để trình Đại hội toàn thể thông qua; Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, tổng Thư ký, cử các trưởng ban chuyên môn và trưởng đại diện Hiệp hội ở các khu vực.
  • Quy định tổ chức và hoạt động của Ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, quy định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội;
  • Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội toàn thể, Hội nghị toàn thể hội viên;
  • Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.
  • Xét kết nạp, khai trừ hội viên, lập danh sách những người chấm dứt quyền hội viên.

          Điều 15. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội

 • Chủ tịch Hiệp hội Là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị toàn thể hội viên.
  • Đại diện pháp nhân của Hiệp hội.
  • Chủ tài khoản của Hiệp hội.
  • Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Đại hội toàn thể hoặc đại biểu hội viên.
  • Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội.
  • Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.
  • Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, trước Đại hội toàn thể và các hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.
 • Phó Chủ tịch Hiệp hội Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hiệp hội phân công; điều hành công việc của Ban chấp hành Hiệp hội khi được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền.

           Điều 16. Tổng Thư ký Hiệp hội

 • Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, trước Ban chấp hành và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành; tổ chức chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành.
 • Xây dựng đề xuất (sửa đổi, bổ sung) quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành phê duyệt. Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành về các hoạt động của Hiệp hội và của Văn phòng Hiệp hội.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động của Hiệp hội theo hàng tháng, quý, năm, nhiệm kỳ của Ban chấp hành và gửi báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 • Quản lý hồ sơ và tài liệu của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.
 • Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền.

          Điều 17. Văn phòng Hiệp hội

 • Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Tổng thư ký trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt.
 • Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và theo quy định của Pháp luật.
 • Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù và trình Ban chấp hành duyệt.

          Điều 18. Ban kiểm tra Hiệp hội

 • Ban kiểm tra do Đại hội toàn thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế chung được Đại hội thông qua.
 • Trưởng Ban kiểm tra tổ chức xây dựng quy chế hoạt động cụ thể theo quy chế chung của Ban kiểm tra mà Đại hội thông qua và chịu trách nhiệm trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm tra.

          Điều 19. Chi hội, phân hội

          Hiệp hội có thể thành lập các chi hội, phân hội trực thuộc. Mỗi chi hội có từ 7-10 hội viên trở lên (dưới đây gọi tắt là chi hội). Chi hội có nhiệm vụ đôn đốc hội viên trong chi hội thực hiện Điều lệ, nghị quyết của Hiệp hội. Chi hội tổ chức hội nghị toàn thể hội viên của mỗi năm một lần để bầu Chi hội trưởng - Đại diện Chi hội tham gia các cuộc họp của Hiệp hội, đánh giá tình hình hoạt động, thông qua quyết tóan tài chính năm trước và kế hoạch năm tới của Chi hội.

Chương V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

           Điều 20. Nguồn thu của Hiệp hội bao gồm:

 • Lệ phí gia nhập Hiệp hội.
 • Hội phí của hội viên đóng góp theo quy định.
 • Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật;
 • Các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản thu của Hiệp hội phải dành riêng cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định tại Điều lệ này và không được chia cho hội viên.

            Điều 21. Các khoản chi của Hiệp hội

           Chi theo quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội như: trả lương cho nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, chi mua sắm cơ sở vật chất kỹ thuật, giao tiếp, từ thiện, trích nộp Hiệp hội Du lịch Việt Nam theo quy định và các khoản chi hợp lý khác do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

           Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

 • Ban chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với kế hoạch tài chính do Đại hội toàn thể quyết định và các quy định của Pháp luật.
 • Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hằng năm cho hội viên biết.

           Điều 23. Tài sản và tài chính của Hiệp hội khi giải thể

          Tài chính và tài sản của Hiệp hội khi giải thể thì được giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

           Điều 24. Khen thưởng

          Hội viên, uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội và sự nghiệp phát triển ngành Du lịch, được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

           Điều 25. Kỷ luật

          Hội viên, uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không lý do chính đáng, không đóng hội phí 01 năm, sẽ tuỳ mức độ mà bị xem xét phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

         Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội du lịch Quảng Nam nhất trí kiến nghị và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

         Điều 27. Hiệu lực thi hành

        Điều lệ Hiệp hội Điều lệ này gồm 7 chương, 27 điều đã được Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần I nhiệm kỳ 2008-2012 nhất trí thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

         Điều lệ này sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể./.

Đọc 16205 lần

Ảnh đẹp Quảng Nam

Liên hệ

08 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
0235 392 6979
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: qta.org.vn