Hội - Chi Hội

Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 18:00
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆP HỘI DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

STT

HỘI/ CHI HỘI THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI/CHI HỘI
1 Hội Lữ Hành Quảng Nam

Địa chỉ: 51Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Nguyễn Trọng Tuấn
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0914094730
Phó chủ tịch: Phạm Quế Anh
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0903731899
2 Hội Đầu Bếp Quảng Nam

Địa chỉ: 51Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Trịnh Diễm Vy
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0905 878 875
Phó chủ tịch: Lê Thiêm cường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0868373400
3
Hội Homestay Quảng Nam

Địa chỉ: 51Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Lê Ngọc Thuận
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0905356177
Phó chủ tịch: Phạm Văn Tuấn
Email:
Điện thoại: 0935429398
4 Hội Khách Sạn Quảng Nam

Địa chỉ: 51 Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Lê Thái Vũ
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0919 483 883
Phó chủ tịch: Hứa Thị Anh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0914026225
5 Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam

Địa chỉ: 51Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Nguyễn Phương Đông
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0982 923 102
Phó chủ tịch: Phạm Hào
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Điện thoại: 093533265
6 Câu lạc bộ Nhân sự ngành Du lịch Quảng Nam

Địa chỉ: 51Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0235 3 926979

Chủ tịch: Huỳnh Thị Minh
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0905023047
Phó chủ tịch: Trương Thị Thanh Hải
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0857 484 999
Đọc 1092 lần

Ảnh đẹp Quảng Nam

Liên hệ

08 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
0235 392 6979
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: qta.org.vn