TỪ RÁC ĐẾN TÀI NGUYÊN

 Tư duy nào để tồn tại, phát triển và cạnh tranh du lịch lành mạnh không phá vỡ môi trường du lịch ?
🍁Giải pháp nào thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch xanh-bền vững trong phạm vi tuần hoàn vì lợi ích kinh tế ?
🚴Ai sẽ là người tiên phong trong quá trình xây dựng sản phẩm Du lịch xanh – kinh tế tuần hoàn ?
🍒🍒🍒Kinh tế tuần hoàn trước hết sẽ là giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, tái chế – giảm thiểu rác thải ra môi trường, đó là trách nhiệm xã hội của mỗi công dân và của mỗi doanh nghiệp.
🌈🌈🌈 Kinh tế tuần hoàn mở ra cơ hội thị trường, tạo một thương hiệu, hướng đi đầy nhân văn cho ngành du lịch mà Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kiên định con đường đi.
– Ở đâu ? Phynig House, 130 Trần Cao Vân
– Khi nào? Lúc 08:30-10:00 các ngày: 07/11, 14/11, 21/11 và 28/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *